Zápis do ZŠ

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,

v důsledku mimořádných opatření vlády ČR jsme museli upravit průběh zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Pro zápis proto platí tyto podmínky:

1. TERMÍN ZÁPISU

01. 04. 2021 (čtvrtek) – 23. 04. 2021 (pátek)

 

2. VĚK DÍTĚTE

 K zápisu se dostaví:

 • Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky při zápisu k základnímu vzdělávání v roce 2020.
 • Děti, kterým bylo či bude šest let v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021.

K zápisu se mohou dostavit i děti mladší:

 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021 – mohou být přijaty, pokud zákonný zástupce škole v termínu zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022 – mohou být přijaty, pokud zákonný zástupce škole v termínu zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského/odborného lékaře.

3. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 01. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 

4. SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

Do Základní školy a Mateřské školy Troubky jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Troubky. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

 

5. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Pro školní rok 2021/2022 bude do 1. třídy přijato maximálně 30 žáků.

 1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do školy přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Troubky.
 1. Děti, kterým byl Základní školou a Mateřskou školou Troubky povolen odklad povinné školní docházky v roce 2020.

 

 1. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacitní možnosti školy. V případě, že počet žádostí o přijetí překročí počet přijímaných žáků, stává se pomocným kritériem skutečnost, že se ve škole již vzdělává starší sourozenec (kritérium 3a). O zaplnění zbývajících míst kapacity třídy rozhodne los (losována budou registrační čísla zbývajících žádostí, los proběhne za přítomnosti vedení školy a zákonných zástupců dětí, o jejichž přijetí bude losem rozhodováno (kritérium 3b).

6. PRŮBĚH ZÁPISU

Formální část zápisu:

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a kopie rodného listu dítěte.

 

V souladu s ustanovením § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doručí ji společně s rodným listem dítěte škole v rozmezí 01. 04. 2021 – 23. 04. 2021 jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID schránky školy: siedxrd),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu reditel@skolatroubky.cz (nestačí naskenovat podepsanou žádost jako přílohu e-mailu)!
 • poštou (v ideálním případě doporučeně, abyste měli jistotu, že jsme Vaši žádost opravdu obdrželi),
 • vložením do poštovní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (Dědina 36/10, Troubky), a to v zalepené obálce,
 • osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 (škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy).

Po obdržení žádosti Vám e-mailem nebo telefonicky sdělíme registrační číslo Vaší žádosti.

Motivační část zápisu se v důsledku mimořádných opatření vlády ČR nekoná!

 

 7. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené. Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

 

 8. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

 

9. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (dětského lékaře, klinického psychologa aj.). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Vzor Žádosti o odklad povinné školní docházky je součástí příloh tohoto dokumentu.

Pokud nemá žádost o odklad povinné školní docházky předepsané náležitosti nebo obsahuje jiné nedostatky, pomůže škola žadateli tyto nedostatky na místě odstranit, nebo jej vyzve, aby tak učinil nejpozději do 30. 04. 2020, a zároveň jej poučí o možných následcích nedodržení této stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 04. 2020 doporučující posudky, nebo neodstraní jiné vady žádosti, přeruší škola správní řízení na dobu nezbytně nutnou. Nedoloží-li zákonný zástupce ani poté doporučující posudky, nebo neodstraní jiné vady, správní orgán řízení zastaví.

Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydá správní orgán nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

V Troubkách 15. 3. 2021

 

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

 

Přílohy:

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 – informační leták

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy