Zápis do ZŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v Základní škole a Mateřské škole Troubky v úterý 04. 04. 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017), pokud mu není povolen odklad.

Podmínky pro přijetí dětí, které dosáhnou šestého roku věku v průběhu školního roku 2023/2024

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června roku 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince roku 2017 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

4. Spádový obvod školy

Do Základní školy a Mateřské školy Troubky jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Troubky. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

5. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydá ředitel školy po obdržení všech předepsaných dokumentů nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

6. Kritéria pro přijímání žáků

6.1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do školy přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Troubky.

6.2. Žáci, kterým byl Základní školou a Mateřskou školou Troubky povolen odklad povinné školní docházky.

6.3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacitní možnosti školy.

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato k plnění povinné školní docházky maximálně 36 žáků!

 7. Průběh zápisu

Zápis do ZŠ má dvě části:

a) Formální část zápisu

V rámci zápisu zákonný zástupce žáka vyplní/předloží následující dokumenty:

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (v rámci zápisu bude každé žádosti přiděleno registrační číslo),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

V Žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dítěte následující informace (dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození (dítěte),
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola a Mateřská škola Troubky),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonného zástupce,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte (§ 16 školského zákona),
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte obdrží tzv. registrační číslo žádosti.

b) Motivační část zápisu (cca 20 minut)

Cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

8. Výsledky zápisu 

a) Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam registračních čísel žádostí přijatých žáků bude zveřejněn na internetových stánkách školy www.skolatroubky.cz a na informační tabuli u hlavního vchodu do budovy základní školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (dne zápisu). Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

 b) Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (den zápisu). Škola zašle Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zákonnému zástupci do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může ve lhůtě do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

V Troubkách 16. 03. 2023

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

 

Plakát zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání