Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Posted By on 14.4.2020

1. Termín zápisu

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky stanovil termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:

2. května – 16. května 2020

 2. Organizace zápisu

Proběhne pouze formální část zápisu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zákonní zástupci doručí žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky: siedxrd),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu reditel@skolatroubky.cz
  • poštou (v ideálním případě doporučeně, abyste měli jistotu, že jsme Vaši žádost opravdu obdrželi),
  • vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu základní školy (Dědina 36/10, Troubky), a to v zalepené obálce,
  • osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 (škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy).

Po obdržení žádosti Vám e-mailem nebo telefonicky sdělíme registrační číslo Vaší žádosti. Po skončení zápisu škola zveřejní seznam registračních čísel žádostí dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 01. 09. 2020.

K zápisu je nutné škole dodat:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor žádosti je přílohou tohoto dokumentu),
  • kopii rodného listu dítěte,
  • doložení řádného očkování dítěte (není třeba potvrzení od lékaře)

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se nevztahuje na děti, které mají plnit povinné předškolní vzdělávání (u těchto dětí se doložení řádného očkování nevyžaduje)!

Vzhledem k současné situaci doloží zákonní zástupci splnění této podmínky následujícím způsobem:

  • čestným prohlášením o tom, že je dítě řádně očkované (vzor je přílohou tohoto dokumentu),
  • doloží prostou kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy následně porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem (zjistí, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít). Očkovací kalendář je součástí příloh tohoto dokumentu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat  praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na vývěsce u budovy základní školy a na internetových stránkách mateřské školy (www.mstroubky.cz) nejpozději 15. 6. 2020.

 

3. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b), § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Celková kapacita mateřské školy Troubky je 50 dětí. Volná kapa

Počet volných míst v mateřské škole pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněn 25. 4. 2020 (po skončení zápisu do základní školy).

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

II.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

III.

Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Troubkách (v případě cizinců s místem pobytu v Troubkách). Dále se postupuje od nejstaršího k nejmladšímu.

IV.

V případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt v Troubkách, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

4. Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné. Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

– 4 souvislé hodiny denně,

– ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

 5. Podmínky pro přijímání dětí

 Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet následující podmínky – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Tato podmínka se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné!

 

6. Přijímání dětí se zdravotním postižením

 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

7. Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.

 

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy a vydá rozhodnutí dle správního řádu, v němž je uveden den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá. K tomuto dni se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijímány děti i v průběhu školního roku (pokud není zaplněna kapacita mateřské školy).

 

V Troubkách 09. 04. 2020

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

 

 

Přílohy:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dětský očkovací kalendář

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *