ŠVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávní Čtyřlístek

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem školy je rozvinout dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby zvládalo nároky, které na ně budou v životě kladeny. Snažíme se dětem poskytovat přátelské, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém mohou maximálně rozvinout všechny stránky své osobnosti. Akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku. Umožňuje rozvoj a vzdělávání každého dítěte dle jeho individuálních možností. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Je přizpůsoben konkrétním místním a regionálním podmínkám.

Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. Je stanoven tak, aby sloužil k dosahování cílů.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládat nároky života, které na ně budou kladeny. Vzdělávání vede k získávání klíčových kompetencí – výstupů, jejichž naplnění je cílem vzdělávacího procesu. Kompetence představují soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro uplatnění jedince.

Důraz je kladen na:

1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání

2. osvojování hodnot, které uznává naše společnost

3. získávání osobní samostatnosti

Celé znění Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek je na vyžádání k nahlédnutí v jednotlivých třídách mateřské školy.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (1. část)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2. část)

2015-10-19-blume-09