Zápis do MŠ

 
INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. Termín a místo zápisu

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky stanovil termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na:

2. květen 2023 (úterý) od 9 do 16 hodin v budově mateřské školy (ul. Sportovní 2).

Při zápisu rodiče předloží:

  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • lékařské potvrzení o absolvování povinného očkování (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

2. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b), § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Volná kapa

Informace o počtu volných míst pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněna nejpozději 02. 05. 2023 (podle výsledku zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024).

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu v Troubkách, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2023, podle data narození od nejstarších po nejmladší a dítě s trvalým pobytem v Troubkách, kterému byla odložena povinná školní docházka.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu v Troubkách (v případě cizinců s místem pobytu v Troubkách), které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu v Troubkách (v případě cizinců s místem pobytu v Troubkách), které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu v Troubkách (v případě cizinců s místem pobytu v Troubkách), které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně dvou let, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  5. Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

3. Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2023 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2023 povinné. Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

– 4 souvislé hodiny denně,

– ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

4. Podmínky pro přijímání dětí

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet následující podmínky – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Tato podmínka se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné!

5. Přijímání dětí se zdravotním postižením

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

6. Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy a vydá rozhodnutí dle správního řádu, v němž je uveden den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá. K tomuto dni se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijímány děti i v průběhu školního roku (pokud není zaplněna kapacita mateřské školy).

V Troubkách 11. 04. 2023

                                                                                                                                                    Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Přílohy: